دوشنبه 11 فروردين 1399  

حراست

معرفی.

نام و نام خانوادگی

هادی فرهادی

 

 تلفن تماس

061-53392952

شرح وظایف

 

نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعمل های اداری

کنترل و بررسی ورود و خروج پرسنل

نظارت و بررسی ورود و خروج کالا

تشکیل پرونده حراستی تمامی پرسنل

بررسی اصول حفاظت فیزیکی و حفاظت الکترونیکی

آموزش اصول رعایت ایمنی و ضوابط اداری به پرسنل جدید الورود

دریافت و ثبت نامه ها و گزارشات محرمانه

تفکیک و ارجاع نامه ها، گزارشات و سایر مکاتبات محرمانه

نظارت و کنترل بر عملکرد شرک های طرف قرارداد

صدور کارت شناسایی پرسنل