دوشنبه 11 فروردين 1399  

برنامه استراتژیک

معرفی.

با توجه به ضرورت بررسی و شناخت فرصت ها و تهدیدهایی که از محیط برای سازمان مهیا گردیده و ضعف ها و قوت هایی که در داخل سازمان وجود دارد و همچنین محدودیت منابع نظیر زمان، نیروی انسانی ماهر و ... برنامه استراتژیک 3 ساله ای برای این بیمارستان تدوین گریده است. امید است با بهره گیری از این برنامه بیمارستان حضرت زینب(س) بتواند گام های بلندی را در راستای ارتقای سلامتی منطقه تحت پوشش بردارد.