شنبه 17 خرداد 1399  
 
Saturday, June 06, 2020  
 
السبت, شوال 14, 1441  
 
گزارش دهی خطای پزشکی
* نام و نام خانوادگی بیمار
شغل بیمار
* علت مراجعه
سن
جنسیت
* تشخیص اولیه بیماری
آدرس محل سکونت بیمار
* تلفن
* تاریخ بروز خطا
محل بروز خطا
بروز خطا توسط کدام گروه بوده
نوع خطا
سمت گزارش دهنده خطا
گزارش توسط خود فرد با ذکر سمت
* شرح مختصر خطای صورت گرفته و علل بروز خطا از نظر شم
شرح کامل وضعیت بالینی بیمار پس از بروز خطا(اثرخطا)
درسهای آموخته شده و راهکار های پیشنهادی جهت پیشگیری و یا جلوگیری از بروز مجدد خطا
* مشخصات گزارش دهنده
تاریخ گزارش