اوقات شرعي
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :
 

شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی آبادان

 


ماده 9-تعریف:

شورای منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه میباشد
 

 ماده 10-انتخاب:
 اعضای شورای مرکزی توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند.

  تبصره1-تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست ،به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا 15 نفر باشد.

   تبصره2-ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است لذاحضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.

   تبصره 3-جلسات شورا ی مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت میابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.
 

ماده 11-وظایف:

1-تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه

2-سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه

3-پیشنهاد انتخاب دبیر به سرپرست

4-پیشنهاد انتخاب سرپرست به معاون پژوهشی
 

5- تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه 

6-برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر

زمان)اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

1. شایان بهبهانی ( دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دبیر شورای مرکزی)
2. علیرضا حزبه نژاد( عضو شورای مرکزی)

3- فاطمه قنواتی( عضو شورای مرکزی)

4. ملیکا صالحی( عضو شورای مرکزی)

5. محمد محیسنی( عضو شورای مرکزی)

6. آرش صفایی( عضو شورای مرکزی)

7. سمانه نعیمی( عضو شورای مرکزی)

8
پردیس مفرشی( عضو شورای مرکزی)

9-
آقای دکترقاسمی( رئیس شورای مرکزی)

10. خانم داودی( کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی)

تعداد بازديد اين صفحه: 4081
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18137803 تعداد بازديد زيرپورتال: 311140 اين زيرپورتال امروز: 344 سایت در امروز: 17817 اين صفحه امروز: 2