اخبار
1398/1/24 شنبه
جلسه فصلی حوزه نظارت بردرمان با شبکه های تابعه
این جلسه که با هدف تاکید مجدد اهداف نظارتی درراستای صیانت از حقوق مراجعین به کارشناسان و گزارش دهی به موقع وقایع ناخواسته برگزارگردید.همچنین چالش های حفوقی برخورد با مراکز غیر مجاز با حضور سر پرست امورحقوقی دانشکده برگزارگردید.

.