اخبار

.

نشست مشترک معاون درمان  وبهداشت  دانشکده علوم پزشکی آبادان با هدف دستیابی و ارتقاء سطح کمی وکیفی مراکز وموسسات  تشخیصی درمانی شهرستانهای تابعه برگزار گردید . دراین نشست خط قرمز فعالیت مراکز مبتنی برشاخص های نظارتی  درهر دوحوزه  درمان وبهداشت  مدنظر قرارگرفت.همچنین این نشست که به میزبانی معاونت درمان برگزارشد تخلفات صنفی آرایشگاههای زنانه در زمینه ارائه خدمات غیر مجاز پزشکی نظیر تزریق ،ژل ،بوتاکس واستفاده از دستگاه ها وتجهیزات پزشکی شامل لیزر،آی .پی .ال ومیکرودرمی و...مورد بررسی قرارگرفت . دراین جلسه مصوب گردیدکه اداره نظارت بردرمان با هماهنگی مدیریت سلامت ومحیط کار  معاونت بهداشت و دستگاههای ذی ربط اقدامات قانونی دربرخورد با متخحلفین را بعمل آورند.