1397/1/26 يكشنبه
پلمپ یک مرکز متخلف غیر مجاز درزمینه ارائه خدمات لیزر درمانی
درراستای برخورد قانونی وقاطع مدیریت اداره نظارت بردرمان حوزه معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان با مراکز متخلف ومداخله گر در امور پزشکی ،درمورخ چهارشنبه مورخ 1397/1/22 با حکم مقام قضایی یک مرکز غیر مجاز درزمینه ارائه خدمات پوست با استفاده از فناوری لیزر را پلمپ نموده وپرونده جهت صدور رای به مراجع قضایی ارسال گردید.

.


نسخه قابل چاپ